Förlängd anmälningstid

Hej alla fibervänner.

Här kommer en sammanfattning på hur det såg ut 2/4-17.

·       233 Anslutningar
·       12 extra anslutningar
·       38  som ej har RUT/ROT som ännu inte syns på http://fiberkartan.se/5162
·       4 st kunde inte anmäla sig och skall läggas in manuellt.

Anmälningarna går riktigt bra, men för att underlätta för de som har problem, och/eller är sommargäster, kommer vi utöka anmälningsperioden till 31/4-17.
Detta för att alla skall ges möjligheten att komma med. http://www.ip-only.se/privat/bestall
Det kommer ytterligare ett utskick till de som inte anmält sig än och vi vill starkt poängtera att vårt öppna nät kommer att ha korttidsabonnemang.
Fiber? Javisst!

Till alla medlemmar i Norra Orust Fiber

Utifrån det informationsmöte som avhölls i Henån 2017-03-18 med IP-Only och diskussioner om den avtalstext som skickats ut meddelas att den överenskommelse som föreningen och IP-Only tecknat gäller. Detta innebär att inga extra kostnader tillkommer för installationen förutom nedanstående undantag:

  • Kabeldragning till annan punkt i huset än för IP-Only närmaste/lämpligaste väg.
  • Återställande av stenplattor, asfalt eller andra arbetskrävande/kostsamma hinder
  • Grävning djupare än 30 cm inom tomtgräns (standarddjup)
  • Befintlig kanalisation på egen tomt ersätts inte heller.

Ska vi hålla de tidsgränser vi satt upp måste vi ha snabba reaktioner från våra medlemmar. Styrelsen uppmanar därför alla att OMGÅENDE anmäla sig på nätet på nätet (www.ip-only.se/portal) eller genom att skicka in beställningen som ni fått i brevlådan. De erbjudna priserna kan endast garanteras fram till 2 april. Därefter kan en extrakostnad kostnad på 7.000:- tillkomma.

Medlemmar som inte kan utnyttja ROT eller RUT anmäler sig till föreningen på adressen ekonomi@norraorustfiber.se till priset 19.900:-.

Företag erbjuds anslutning till samma pris 19.900:- + moms. Företag tar kontakt med Daniel Liljeklev på IP-Only.

Om vi får besked från Jordbruksverket senast 31 maj att vi får överlåta vårt beviljade statsbidrag till IP-Only är det upphandlade priset 13.900:- På detta pris gäller inte ROT/RUT.

fiberkartan.se/5162 syns alla fastigheter inom vårt område. På kartan ser man också alla som anmäler sig och den uppdateras kontinuerligt men manuellt så man får räkna med en viss fördröjning.

Medlemmar som inte hittar sitt hus på kartan eller som inte fått något erbjudande med posten uppmanas att omgående meddela detta till föreningens kassör Ulrika på ekonomi@norraorustfiber.se Erbjudandet har endast skickats till en delägare för fastigheter som har flera delägare.

För frågor rörande ROT/RUT hänvisas till Skatteverkets hemsida eller vår ekonomibrevlåda.

Många frågor besvaras i materialet som IP-Only presenterade på mötet och som du också hittar här på hemsidan. Styrelsen kommer att upprätta en Frågor och Svar sida på hemsidan för inkomna frågor och svar som inte innefattas i annat material.

Ju snabbar som vi har tillräckligt många som tecknar sig, ju snabbare kan spaden sättas i marken. Nu gäller det att skynda. Bestämt er har ni ju redan gjort i de tidigare avtalen.

Styrelsen

Efter möte med IP-Only – Forsätt anmäla ert intresse

Hej alla fibermedlemmar!
Efter mötet med Ip-Only har vi fått ett klargörande att detta erbjudande kan användas av de som kan nyttja ROT/RUT
Styrelsen ställer sig därmed bakom utskicket.
Medlemmar som inte kan nyttja ROT/RUT samt företag skriver inte på utan anmäler sitt intresse till styrelsen@norraorustfiber.se så har vi ordnat en separat lösning.
Ni kan nu fortsätta att anmäla er på http://www.ip-only.se/privat/bestall
Styrelsen och IP-Only svarar på frågor samt hjälper medlemmar med anmälningar på informationsmötet:
Lördag 18/3 kl 10:00, Hällevi – Henåns IF Idrottsplats
Följ utvecklingen på http://fiberkartan.se/5162

Hälsningar
Styrelsen
 

Angående utskick från IP-Only

Hej alla medlemmar i Norra-Orust fiber
I dagarna så har det kommit ut ett anslutningsavtal med IP-Only som inte överrensstämmer med vad föreningen och IP-Only kommit överrens om.
Föreningsmedlemmar uppmanas att inte skriva under avtalet.
Ett möte med IP-Only kommer att hållas på tisdag 14/3 och styrelsen återkommer snarast efteråt med svar på de frågor som kommer in från föreningsmedlemmar.
Vill även påminna om det utlysta informationsmötet lördagen 18/3 kl 10:00 på Hällevi, Henåns idrottsplats.
Hälsningar,
Styrelsen
Fiber? Javisst!

Upphandlingen avslutad

Upphandlingen är nu avslutad. Vi fick in anbud från Telenor, Telia och IP-Only. Alla tre var likvärdiga till sitt innehåll och anbudet från IP-Only var lägst. Styrelsen har därför beslutat att anta deras anbud. Nu återstår bara att ansöka hos Jordbruksverket att vi ska få överlåta vårt statsbidrag på dem. Oavsett hur detta går har vi ju redan ett erbjudande från IP-Only att bygga ett fibernät i vårt område på en summa under 20.000:- vilket innebär att vi, utifrån det beslut som fattades på den extra föreningsstämman, nu arbetar vidare på två vägar. Med och utan statsbidrag. Inom kort kommer ett erbjudande om fiberanslutning att skickas ut till alla fastigheter i området. Då gäller det för alla våra fiberintresserade medlemmar att svara snabbt för att vi ska kunna sätta spaden i marken. Nu hänger det på er om vi ska kunna hålla det utlovade sista datumet för hela projektet: 2018-12-31.

Vet du någon som inte är med?

Nu är det läge att övertyga!

Styrelsen

Hej alla fiberintresserade

Med ett rungande Ja gick det av styrelsen stödda alternativet, att föreningen skall göra en upphandling om övertagande av statsbidrag, igenom och markerade att nu är vi på väg.

Så vad händer nu?

Upphandlingen ligger nu uppe här  (i pdf-format) och kommer ligga där tills 10:e februari 2017.

Direkt efter detta datum kommer styrelsen fatta beslut om vilket anbud föreningen kommer att ta.

Upphandlingsunderlag och protokoll kan ses här.

Tåget som stått stilla, börjar nu röra på sig.

Är alla ombord?

 

Styrelsen

Extra föreningsstämma 2017-01-14

Kallelse
Extra föreningsstämma Norra Orust Fiber ekonomisk förening
Plats: Stenshults Föreningslokal
Tid: lördagen de 14 januari 2017 kl 10:00
Styrelsen i Norra Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till styrelsens redovisning i bilaga.
Röstning
Varje medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Medlem får utöva sin rösträtt via fullmakt genom ombud som skall gå på stämman. Ombudet skall vara medlem i föreningen. Ombudet skall kunna legitimera sig och får inte företräda mer än ytterligare en medlem.
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
8. Presentation av beslutsunderlag
9. Beslut i enlighet med styrelsens förslag i bilaga.
10. Ingångna avtal med Norra Orust Fiber ek. för. skall behandlas i enlighet med beslutat alternativ.
11. Stämman avslutas
Hoppas att vi ses då!
Fiber? Javisst!

Vi får vänta lite till

Som vi tidigare informerat om var föreningen kallat till ett informationsmöte i Skara 2016-10-26. På mötet informerade Länsstyrelsen om att beslut om vilka föreningar som nu ska beviljas statsbidrag kommer att tas i mitten av november. Man informerade också om de mycket detaljerade krav som gäller kring vad och hur saker ska upphandlas för att bidraget till slut ska betalas ut.
Styrelsen kommer att påbörja ett upphandlingsarbete omedelbart efter att beslutet om bidrag är fattat  och har därför beslutat att skjuta på den inplanerade stämman den 3 december. Vi siktar på att i stället kunna hålla nästa extrastämma i mitten av januari för att där kunna redovisa resultatet av upphandlingen med förslag på beslut i frågan.

Styrelsen
Norra Orust Fiber
Fiber Ja Visst!!!!

Kallelse – Extra föreningsstämma 2016-10-15 kl 10 Stenshult

Hej alla fibersugna.

Norra Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till en extra föreningsstämma.

Alla ägare till röstberättigade (betalade) fastigheter som önskar närvara måste representeras antingen personligen, eller via fullmakt som hittas här.
Ombud får ej företräda mer än en annan medlem utöver den egna fastigheten!
 
Tid: 2016-10-15 kl. 10.00

Plats: Stenshults föreningslokal

Syftet med extrastämman är att besluta om stadgeändring (§2) för att vi i enlighet med den
ordinarie stämmans uppdrag öka handlingsutrymmet inför kommande diskussioner och
förhandlingar med privata aktörer. Ändring av §15 och §19 gäller utifrån de nya reglerna i
Lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft 2016-07-01.

Ändringarna är rödmarkerade och kan hittas här där även nuvarande gällande stadgar finns.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämmans behöriga utlysande
8. Beslut om ändring av föreningens stadgar (se styrelsens bifogade förslag)
9. Övriga frågor
10. Nästa möte. 2016-12-03
11. Mötets avslutning

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst!