månadsarkiv: december 2016

Extra föreningsstämma 2017-01-14

Kallelse
Extra föreningsstämma Norra Orust Fiber ekonomisk förening
Plats: Stenshults Föreningslokal
Tid: lördagen de 14 januari 2017 kl 10:00
Styrelsen i Norra Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till styrelsens redovisning i bilaga.
Röstning
Varje medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Medlem får utöva sin rösträtt via fullmakt genom ombud som skall gå på stämman. Ombudet skall vara medlem i föreningen. Ombudet skall kunna legitimera sig och får inte företräda mer än ytterligare en medlem.
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
8. Presentation av beslutsunderlag
9. Beslut i enlighet med styrelsens förslag i bilaga.
10. Ingångna avtal med Norra Orust Fiber ek. för. skall behandlas i enlighet med beslutat alternativ.
11. Stämman avslutas
Hoppas att vi ses då!
Fiber? Javisst!