månadsarkiv: oktober 2016

Kallelse – Extra föreningsstämma 2016-10-15 kl 10 Stenshult

Hej alla fibersugna.

Norra Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till en extra föreningsstämma.

Alla ägare till röstberättigade (betalade) fastigheter som önskar närvara måste representeras antingen personligen, eller via fullmakt som hittas här.
Ombud får ej företräda mer än en annan medlem utöver den egna fastigheten!
 
Tid: 2016-10-15 kl. 10.00

Plats: Stenshults föreningslokal

Syftet med extrastämman är att besluta om stadgeändring (§2) för att vi i enlighet med den
ordinarie stämmans uppdrag öka handlingsutrymmet inför kommande diskussioner och
förhandlingar med privata aktörer. Ändring av §15 och §19 gäller utifrån de nya reglerna i
Lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft 2016-07-01.

Ändringarna är rödmarkerade och kan hittas här där även nuvarande gällande stadgar finns.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämmans behöriga utlysande
8. Beslut om ändring av föreningens stadgar (se styrelsens bifogade förslag)
9. Övriga frågor
10. Nästa möte. 2016-12-03
11. Mötets avslutning

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst!

Vårt fiberprojekt rullar på med god fart

Bilden för vårt projekt klarnar allt mer. Vi kommer att kalla till en extrastämma 2016-10-15 för att besluta om en justering av § 2 i stadgarna med syfte att vi ska kunna överlåta vårt projekt till en privat aktör om vi längre fram kommer fram till att detta är det bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för våra medlemmar. Vi kommer därefter att kalla till ytterligare en stämma för att ta beslut om fortsättningen. Detta blir troligen i början på december. Länsstyrelsen har svävat med sina svar om beslutsdatum för nästa omgång statsbidrag men utifrån budgetpropositionen nu i veckan har bilden klarnat något. Nu tror man med stor sannolikhet att det kommer ett beslut i höst. Utifrån våra sonderingar med de privata aktörerna på marknaden känner vi oss dock inte helt beroende av statsbidraget utan vi kommer att kunna presentera förslag i december oavsett om det blir ett beslut om statsbidrag eller inte. Självklart väntar vi dock så länge som möjligt med att ta ställning men vi anser inte att vi kan vänta hur länge som helst. Vi vill har fiber nu och vi tror att det vill våra medlemmar också.

Håll koll på vår hemsida om du vill hålla dig informerad.

Styrelsen