månadsarkiv: juli 2015

Ett enhälligt beslut. Norra Orust Fiber går vidare till nästa fas!

Styrelsen vill tacka alla som kom till mötet tisdagen 14:e juli och enhälligt tog beslutet att Norra  Orust Fiber skall gå över till nästa fas.

Nu börjar det stora arbetet med att skriva avtal!
Avtalen och mötets protokoll kommer att länkas på denna sida och kommer att få en egen sektion i länkraden på hemsidans topp.

Vi planerar att kontrakten skall vara påskrivna till v 34 för att ha så bra underlag till länsstyrelsen som möjligt.

Det kommer att komma in fler medlemmar innan de första spadtagen tas.

Redigerad: 2015-07-18 11:44

Kallelse: Extra medlemsstämma – Norra Orust Fiber ekonomisk förening

Styrelsen i Norra Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till godkännande av budget.

Plats: Stenshults Föreningslokal

Tid: Tisdag 14 Juli 2014 kl 19:00 – ca 21:00 

Styrelsens bedömning av läget: 

Förprojekteringen pekar på att kostnaden per fastighet kommer understiga 20.000:- (baserat på 140 medlemmar). Då vi nu är över 200 (191 + Lövås som inte förts över än) medlemmar ser vi detta som mycket positivt.

Röstning

Varje betald medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Kallelse går ut till alla medlemmar via mail/alt brev till dem som inte har mail. Fullmaktsblankett länkas här.

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 8. Presentation av beslutsunderlag
 9. Kan styrelsens budgetförslag antas till ett maxpris på 20000:- per fastighet?
 10. Kan styrelsen tillfråga enskilda föreningsmedlemmar om lån för att stärka föreningens likviditet
 11. Fastställande av styrelsearvode till 3000:-/styrelsemöte, dock max 15 ggr/år.
 12. Fastställande av timdebitering till 200:-/h exkl moms, alternativt sociala kostnader, för medlemmar som arbetar på uppdrag av styrelsen
 13. Val av valberedning
 14. Stämman avslutas

Välkommen!