Upphandlingen avslutad

Upphandlingen är nu avslutad. Vi fick in anbud från Telenor, Telia och IP-Only. Alla tre var likvärdiga till sitt innehåll och anbudet från IP-Only var lägst. Styrelsen har därför beslutat att anta deras anbud. Nu återstår bara att ansöka hos Jordbruksverket att vi ska få överlåta vårt statsbidrag på dem. Oavsett hur detta går har vi ju redan ett erbjudande från IP-Only att bygga ett fibernät i vårt område på en summa under 20.000:- vilket innebär att vi, utifrån det beslut som fattades på den extra föreningsstämman, nu arbetar vidare på två vägar. Med och utan statsbidrag. Inom kort kommer ett erbjudande om fiberanslutning att skickas ut till alla fastigheter i området. Då gäller det för alla våra fiberintresserade medlemmar att svara snabbt för att vi ska kunna sätta spaden i marken. Nu hänger det på er om vi ska kunna hålla det utlovade sista datumet för hela projektet: 2018-12-31.

Vet du någon som inte är med?

Nu är det läge att övertyga!

Styrelsen

Hej alla fiberintresserade

Med ett rungande Ja gick det av styrelsen stödda alternativet, att föreningen skall göra en upphandling om övertagande av statsbidrag, igenom och markerade att nu är vi på väg.

Så vad händer nu?

Upphandlingen ligger nu uppe här  (i pdf-format) och kommer ligga där tills 10:e februari 2017.

Direkt efter detta datum kommer styrelsen fatta beslut om vilket anbud föreningen kommer att ta.

Upphandlingsunderlag och protokoll kan ses här.

Tåget som stått stilla, börjar nu röra på sig.

Är alla ombord?

 

Styrelsen

Extra föreningsstämma 2017-01-14

Kallelse
Extra föreningsstämma Norra Orust Fiber ekonomisk förening
Plats: Stenshults Föreningslokal
Tid: lördagen de 14 januari 2017 kl 10:00
Styrelsen i Norra Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till extra föreningsstämma för att ta ställning till styrelsens redovisning i bilaga.
Röstning
Varje medlem/fastighetsbeteckning har en röst på stämman. Medlem får utöva sin rösträtt via fullmakt genom ombud som skall gå på stämman. Ombudet skall vara medlem i föreningen. Ombudet skall kunna legitimera sig och får inte företräda mer än ytterligare en medlem.
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
8. Presentation av beslutsunderlag
9. Beslut i enlighet med styrelsens förslag i bilaga.
10. Ingångna avtal med Norra Orust Fiber ek. för. skall behandlas i enlighet med beslutat alternativ.
11. Stämman avslutas
Hoppas att vi ses då!
Fiber? Javisst!

Vi får vänta lite till

Som vi tidigare informerat om var föreningen kallat till ett informationsmöte i Skara 2016-10-26. På mötet informerade Länsstyrelsen om att beslut om vilka föreningar som nu ska beviljas statsbidrag kommer att tas i mitten av november. Man informerade också om de mycket detaljerade krav som gäller kring vad och hur saker ska upphandlas för att bidraget till slut ska betalas ut.
Styrelsen kommer att påbörja ett upphandlingsarbete omedelbart efter att beslutet om bidrag är fattat  och har därför beslutat att skjuta på den inplanerade stämman den 3 december. Vi siktar på att i stället kunna hålla nästa extrastämma i mitten av januari för att där kunna redovisa resultatet av upphandlingen med förslag på beslut i frågan.

Styrelsen
Norra Orust Fiber
Fiber Ja Visst!!!!

Kallelse – Extra föreningsstämma 2016-10-15 kl 10 Stenshult

Hej alla fibersugna.

Norra Orust Fiber ekonomisk förening kallar härmed till en extra föreningsstämma.

Alla ägare till röstberättigade (betalade) fastigheter som önskar närvara måste representeras antingen personligen, eller via fullmakt som hittas här.
Ombud får ej företräda mer än en annan medlem utöver den egna fastigheten!
 
Tid: 2016-10-15 kl. 10.00

Plats: Stenshults föreningslokal

Syftet med extrastämman är att besluta om stadgeändring (§2) för att vi i enlighet med den
ordinarie stämmans uppdrag öka handlingsutrymmet inför kommande diskussioner och
förhandlingar med privata aktörer. Ändring av §15 och §19 gäller utifrån de nya reglerna i
Lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft 2016-07-01.

Ändringarna är rödmarkerade och kan hittas här där även nuvarande gällande stadgar finns.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämmans behöriga utlysande
8. Beslut om ändring av föreningens stadgar (se styrelsens bifogade förslag)
9. Övriga frågor
10. Nästa möte. 2016-12-03
11. Mötets avslutning

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst!

Vårt fiberprojekt rullar på med god fart

Bilden för vårt projekt klarnar allt mer. Vi kommer att kalla till en extrastämma 2016-10-15 för att besluta om en justering av § 2 i stadgarna med syfte att vi ska kunna överlåta vårt projekt till en privat aktör om vi längre fram kommer fram till att detta är det bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för våra medlemmar. Vi kommer därefter att kalla till ytterligare en stämma för att ta beslut om fortsättningen. Detta blir troligen i början på december. Länsstyrelsen har svävat med sina svar om beslutsdatum för nästa omgång statsbidrag men utifrån budgetpropositionen nu i veckan har bilden klarnat något. Nu tror man med stor sannolikhet att det kommer ett beslut i höst. Utifrån våra sonderingar med de privata aktörerna på marknaden känner vi oss dock inte helt beroende av statsbidraget utan vi kommer att kunna presentera förslag i december oavsett om det blir ett beslut om statsbidrag eller inte. Självklart väntar vi dock så länge som möjligt med att ta ställning men vi anser inte att vi kan vänta hur länge som helst. Vi vill har fiber nu och vi tror att det vill våra medlemmar också.

Håll koll på vår hemsida om du vill hålla dig informerad.

Styrelsen

Nu börjar det hända saker

Utifrån stämmans uppdrag har styrelsen sonderat marknaden inför en eventuell överlåtelse av vårt projekt till en privat aktör. Vi har konstaterat att det finns flera aktörer som skulle vara intresserade av att lägga ett anbud i en sådan upphandling. Detta gäller både med och utan ett positivt beslut om statsbidrag i höst och allt talar för att det i vart fall inte kommer att bli dyrare än det tak på 20.000:- som vi beslutat om tidigare. Det finns också chans att detta pris skulle kunna inkludera grävning på tomten. Som tidigare gäller också att ju fler som ansluter sig desto lägre blir priset.

För att kunna påbörja en sådan upphandling måste vi dock besluta om en stadgeändring samt få mandat att påbörja en upphandling. Upphandlingen är central för att vi ska få statsbidrag eftersom det är statliga och EU-medel som finansierar bidraget.

Styrelsen planerar att kalla till en extrastämma lördagen den 15 oktober för ovanstående beslut.

Vi påminner också om att det nu är hög tid att betala in årsavgiften. 200:- med sista inbetalningsdag 2016-08-31.

Vet du om din granne är medlem? Ju fler som ansluter sig desto lägre blir priset!

Fiber Javisst !!!!!

Hej alla fibervänner

Hoppas det gått bra i värmen.

Efter att stämman 26/6-16 gav styrelsen mandat att kontakta privata alternativ till byggnation av fibernät, har kontakter gjorts och förslag håller på att växa fram.

Telia och IpOnly är de parter som styrelsen fört diskussioner med.

Protokoll för Årstämman och det konstituerande styrelsemötet kan ses här

Gällande bidraget för fiberbyggnationen säger Länsstyrelsen att de efter sommaren skall utvärdera om 2018 års stöd skall ges 2016

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/stod-bidrag/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx

Skulle 2018 bidraget tidigareläggas, måste föreningen få in fler medlemmar för att ha en garanterad chans till denna.

Hjälp er själva att hjälpa oss.

Fiber? Javisst!

Fullmakter för delägare av fastigheter

Medlemmar i Norra Orust Fiber är hjärtligt välkomna till årsstämman på Söndag 2016-06-26 kl 11.00

Styrelsen vill påminna om att för att kunna ha rösträtt på årsstämman måste alla delägare av en fastighet vara med på mötet. Antingen i person, eller via fullmakt som kan hämtas på http://www.norraorustfiber.se/?page_id=216 .

Vi ses på söndag!

Fiber? Javisst!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Norra Orust Fiber ek. förening kallar härmed till sin första ordinarie föreningsstämma.

Tid: 2016-06-26 kl. 11.00

Plats: Stenshults föreningslokal

Årsredovisning med verksamhetsberättelse kommer att kunna läsas på föreningens hemsida senast 2016-06-12

Dagordningen för mötet: Dagordning_stamma_2016-06-26
Föreningens årsredovisning finns här

Meddela gärna styrelsen om det finns frågor som ni vill ta upp under övriga frågor så kan vi förbereda svaren bättre.

Det finns utrymme för ytterligare krafter i styrelsen. Kontakta gärna valberedningen om du själv vill ställa upp eller har förslag på någon lämplig person.

Glöm inte att alla fastighetens ägare måste vara närvarande antingen själv eller genom ombud för att fastigheten ska få rösta. Fullmakt finns att hämta här och måste kunna presenteras vid inskrivningen för att fastigheten ska få vara med i röstlängden.

Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning:
Ordförande: Mikael Dage, ordforande@norraorustfiber.se , 0736-79 46 67
Sekreterare: Alf Andersson, alfanderssonorne@outlook.com, 0708-295 295
Kassör: Ulrika Lundberg Carlsson, ekonomi@norraorustfiber.se , 0733-18 65 46

Valberedning:
Stefan Mattsson, stefan.mattsson@borealisgroup.com, 0703-05 62 62, sammankallande
Per Lindholm, per-lindholm@hotmail.com
Jan Cederholm, janne.cederholm@telia.com, 0705-28 64 25

Vi bjuder på kaffe med dopp!!

TA CHANSEN ATT FÅ VARA MED OCH DISKUTERA VÅRT FIBERNÄTS FRAMTID

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst !

Redigerad 2016-06-12 kl 20:22 - Länk till årsredovisning tillagd